Voorwaarden

Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden

1. Deze Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door Carree Rijopleidingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Indien van een punt uit deze Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden wordt afgeweken blijven de overgebleven punten onverminderd van kracht.

3. Elke rijles overeenkomst afgesloten (ook mondeling en telefonisch) tussen Carree Rijopleidingen en opdrachtgever wordt als bindend beschouwd.

4a. Alle afgesproken lessen dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de les te worden geannuleerd.

4b. Indien de les wordt geannuleerd binnen 48 uur van de les, of indien de leerling niet aanwezig is op het overeengekomen adres op het afgesproken tijdstip wordt de les in rekening volgens aangepast tarief van 33 euro per uur of op het afgesproken lespakket in mindering gebracht.

4c. Punt 4a en 4b zijn niet van toepassing in geval van spoedopname in het ziekenhuis of begrafenis of crematie van een naast familielid ten tijde van de afgesproken les of examen.

4d. Annuleren van een reeds afgesproken lespakket kan. Het lesgeld over de nog openstaande lessen wordt naar rato terugbetaald minus 25% van het terug te betalen bedrag als vergoeding voor gemaakte kosten.

4e. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd examen bij het CBR is niet mogelijk.

4f. Indien wegens vakantie van de opdrachtgever het reeds gereserveerde examen niet door kan gaan en opdrachtgever heeft deze vakantie niet aan de aanvrager van het CBR doorgegeven, volgt volledige doorbelasting van de gemaakte kosten aan opdrachtgever.

5a. Pas wanneer opdrachtgever in het bezit is van een geldig theoriecertificaat voor de categorie waarvoor hij praktijkexamen wil doen zal het praktijkexamen en de tussentijdse toets aangevraagd kunnen worden.

5b. Een praktijkexamen wordt pas, na betaling van de kosten door opdrachtgever, gereserveerd.

6a. Betalingen van geleverde lessen, diensten kunnen uitsluitend na ontvangst van factuur per bank betaald worden.

6b. Betalingen op factuur dienen binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6c. Betalingen van geleverde rijlessen en het praktijkexamen dienen voor aanvangsdatum van het praktijkexamen bijgeschreven te zijn op de rekening van Carree Rijopleidingen. Carree Rijopleidingen behoudt zich anders het recht om het reeds gereserveerde praktijkexamen geen doorgang te laten vinden voordat alle openstaande posten zijn betaald.

7. Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 4 en 6 te verrichten wordt, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, een rente van 1,25% per maand in rekening gebracht.

8. Indien Carree Rijopleidingen” door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven aan DAS incasso, dan is de opdrachtgever naast de betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan Carree Rijopleidingen verschuldigd, de verschuldigde rente, incassokosten en eventuele proceskosten.

9a. Carree Rijopleidingen is niet verantwoordelijk voor annuleringen van examens door het CBR.

9b. Bij het complete pakket zijn 40 lessen inbegrepen, indien er meer lessen nodig zijn worden deze per les berekend. Het volgen van een pakket is geen garantie dat je binnen het aantal lessen van het pakket zult slagen. dit is ondermeer afhankelijk van de ontwikkeling van inzicht, bewustwording en dus het zelfstandig rijden.

10. Het voorrijden naar het CBR voor een praktijkexamen of toets zal worden gerekend als praktijkles van een uur.

11. De huur van de lesauto en uurloon van de instructeur na het praktijkexamen of toets zijn in de examenkosten verwerkt

12. Indien door slechte weersomstandigheden de rijlessen geen doorgang kunnen vinden worden de kosten niet aan de leerling doorberekend.

13. Alle examenaanvragen door Carree Rijopleidingen worden aangevraagd bij het CBR en is ingeschreven bij het CBR onder het rijschoolnummer van Carree rijopleidingen.

14. Carree Rijopleidingen behoudt zich het recht voor om gemaakte afspraken binnen redelijke termijn te kunnen wijzigen.

15. De opdrachtgever verklaart dat het bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, nog zijn rijbewijs is ingevorderd.

16. Indien Carree Rijopleidingen ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft aan opdrachtgever, dan wel mocht blijken dat de door de opdrachtgever bij het opgeven van persoonlijke gegevens, opgedane opgave onjuist of onvolledig is, vrijwaart opdrachtgever Carree Rijopleidingen volledig en zal de opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

17. Carree Rijopleidingen draagt zorg dat uitsluitend onderricht wordt gegeven door instructeurs(-trices) die voldoen aan de bepalingen als gesteld in de WRM (Wet Onderricht Motorvoertuigen).

18. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdens de lessen bij zich hebben van een identiteitsbewijs.

19. Immateriële of materiële schade van de opdrachtgever zelf kan niet worden verhaald op Carree Rijopleidingen.

20. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en dient niet onder invloed te zijn van schadelijke stoffen tijdens de rijles. Gevolgen hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever.

21. Carree Rijopleidingen zorgt voor een goede inzittende- en aansprakelijkheidsverzekering tijdens het volgen / geven van de rijlessen.